Latest News
   
 

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ លើកទី ២៧ របស់ អង្គការ CCC

 

នៅថ្ងៃទីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា(CCC) នឹងរៀប ចំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតលើប្រធាន បទ សំខាន់ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អង្គការ សង្គមស៊ីវិលក្នុងការរួមចំណែកធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព“ ។
ពេលវេលា៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក រហូតដល់ ៥ ល្ងាច
ទីកន្លែង៖ នៅសណ្ឋាគាកាំបូឌីយ៉ាណា ,រាជធានីភ្នំពេញ

  

 readmore

 

CSO’s Remarks to National Workshop on Annual Work Plan and

Budget (AWPB) 2017 of NSDD
By Mr Soeung Saroeun, Executive Director of CCC

24-25 November 2016, Ministry of Interior, Phnom Penh

The decentralization reform is about promoting local democratic development

and the people demand centered responses. It needs a multi-stakeholder approach and environment that enable all actors (state and non-state) including

women and youth to play their necessary balance and complementary roles in this important reform process.

Download File: English | Khmer 

     
   

 

Statement of the International Conference on the 25th Anniversary of the 1991 Paris Peace Accords on Cambodia
19 October 2016, Phnom Penh

We, the participants in the International Conference on the 25th Anniversary of the 1991 Paris Peace Accords on Cambodia (“the Paris Peace Agreements”), recall the importance of the obligations contained in the 1991 Paris Peace Agreements, which brought an end to decades of conflict and civil war in Cambodia, and laid the framework for a prosperous and peaceful future, based on human rights, participatory democracy, and the rule of law.

 

readmore

 

  INGO Joint Appealing

 9 June 2016.

សេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការអន្តរជាតិគោរពជូន ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រងសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា។
INGO appealed to H.E Prak Sokhonn, Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Royal Government of the Kingdom of Cambodia .

Download File : Khmer | English (PDF)
     
     
   NGO Law  CCC ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 2015

 

The AGM will be held with the theme: “Engagement of CCC and its members in Cambodia Development in the context of LANGO and Sustainable Development Goals (SDGs)”. The LANGO was promulgated by the King in August 2015 and until now it remains unclear on how it will be implemented as its implementation guideline has yet developed. SDGs were adapted by heads of states of UN, during the 70th UN General Assembly in New York. SDGs are a one holistic agenda, completing the unfinished agenda of MDGs, revisiting sustainable development with an integrated and balanced view of its three dimensions: social, economic and environmental. SDGs contain 17 goals, 169 targets, and about 229 indicators (to be adapted by end of March 2016).  These agendas required civil society organizations, especially CCC and its members to reengineer their programs, institutions and working approaches in order to stay more relevant and effective.

 

The AGM will be convened on 10 March 2016 with very excited thematic programs, speakers, interactions with honor guests, displayed materials, and fairs.

Download Agenda : Khmer | English (PDF)

 

 

John Kerry: Talked with human rights leaders and environment activists

about  valuable work their organizations are doing in Cambodia.

Phnom Penh, 26 January 2016..

https://twitter.com/JohnKerry

 

 

 

readmore

     
 

គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) បានដាក់លិខិតផ្លូវការទី៣ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ

 

 កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) បានដាក់លិខិតផ្លូវការទី៣ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមចូលជួប សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចូលជួបពិគ្រោះយោបល់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងរៀនសូត្រពីយន្នការនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។ រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) ពុំទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេ ។

     
 

 

CSO Engagement in Localization of Susta

-inable Development Goals in Asia

 

 Bangkok 9-11 January 2016. by Mr.Soeung Saroeun, Executive Director of Cooperation Committee for Cambodia (CCC) .

 

readmore
 
   
 

 CSOs’ remarks on Outputs of Annual Work Plan and Budget (AWPB) 2016 of NP-SNDD 2015-2017

 Sihanoukville, 15-16 December 2015 : Open remarked by Mr.Soeung Saroeun, Executive Director of Cooperation Committee for Cambodia (CCC) ....

readmore

 

 The breaking Notes of the United Nations about the concerned of the worsening climate for opposition politicians and activists in activists in Cambodia.

 

30 October 2015

 

Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Ravina Shamdasani :

readmore

     
  sdg CCC Members Meeting on “CSO Accountability in the Context of Post LANGO and SDGs”

06 October 2015, Diakonia Center – Around 100 participants from 80 CSOs representative joined 4th CCC’s Bi-monthly meeting.  This platform was a great opportunity for members to meet various experts on Accountability of CSOs and SDGs from national and global levels as...

readmore
     
     
     
  MORE LATEST NEWS  
     
Latest Videos
 
 
 
MORE VIDEOS