ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក / Job Announcement

ID Position Organization Deadline
1 Case Management Assistant CRS 10_July_2017
2 Various Position DPA 30_June_2017
3

Assistant Social Facilitator

ESC-BORDA Cambodia 3_July_2017
4

Project Manager

PE&D 05_July_2017
5 7 Member Vocancies (WG)  CCC  30_June_2017 
6 3 Member Vocancies (NCCC)  CCC  30_June_2017